Declaratii de avere si de interese

Costea Bogdan Alexandru – manager/director general

Muresan Gheorghe – sef serviciu

Stan Ion – sef serviciu

Toth Maria – sef serviciu